X

O svetu

Delovanje sveta

Neodvisnost in samostojnost

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije je samostojen in neodvisen organ, ki ga imenuje Državni zbor Republike Slovenije.


Javnost delovanja

Delovanje sveta je javno.

  • O svojem delu svet poroča Državnemu zboru z rednimi letnimi poročili.
  • Svet obvešča javnost o svojem delu tudi s predstavitvijo dela na novinarskih konferencah, s sporočili medijem, z objavami poročil in predlogov v medijih in s posebnimi publikacijami.

Pri tem upošteva svet predpise o varovanju tajnosti podatkov.


Seje sveta

Delovanje sveta ureja poslovnik.

Na sejah se sestaja najmanj dvakrat letno.

Seje sklicuje predsednik sveta na lastno pobudo ali na pobudo oz. pisno zahtevo direktorja agencije ali vsaj štirih članov sveta.

Sejam sveta lahko prisostvujeta direktor agencije oziroma njegovi pooblaščenci in minister oziroma državni funkcionar, odgovoren za elektronske komunikacije.

Seja sveta je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov. Sklepe se sprejema z navadno večino prisotnih članov. V primeru neodločenega izida glasovanja se predlog zavrne.